På svenska

Posthumaniora, filosofi, queera dödsstudier och biokonst

Jag är en feministisk filosof och tvärvetenskaplig genusforskare. I min forskning fokuserar jag på hur samtida konstpraktiker hanterar frågan om döden och det icke-/levbara i relation till både miljö- och klimatkrisen och den parallella massutrotningen av jordens arter och biologiska mångfald. Jag undersöker på vilka sätt samtida konst och kulturuttryck utforskar döden, döende och sorg bortom den ‘mänskliga exceptionalism’ som är så karakteristiskt för västerländskt tänkande och kulturella föreställningar. Hur kan vi föreställa oss och förstå relationerna mellan liv och död, levande och icke-levande, och mänskliga och icke-mänskliga på ett mer ‘ekologiskt’ och ekosofiskt sätt nu när vi verkligen står inför planetära miljöstörningar? Hur kan dessa frågor placeras i relation till vålds-begreppet som miljövåld, i relation till det mer-än-mänskliga, våra sårbarheter och våran motståndskraft? Hur kan vi ta itu med frågorna om skillnader, ömsesidigt beroende och icke-/levbarhet på ett mer uppmärksamt och etiskt hållbart sätt?

Sedan 2016 har jag varit delaktig i utvecklingen av det nya forskningsområdet: queera dödsstudier (QDS), ett tvärvetenskapligt forskningsområde som kritiskt undersöker och utmanar konventionella normer, antaganden och förväntningar kring frågorna om döden, döende och sorg i samtiden världen. I synnerhet fäster QDS uppmärksamhet åt på planetens nekropolitik och hur den gör vissa liv och döenden mer sörjbara, förståliga och erkända än andra. År 2016 medgrundade jag det internationella nätverket Queer Death Studies Network (QDSN).

Nu är jag också grundare av och forskningsledare för The Eco- and Bioart Lab, där jag arbetar med konstnärer, konstnärliga forskare och doktorander vars praktik och forskning fokuserar på konst och miljö. The Eco- and Bioart Lab uppär en tvärvetenskaplig grupp där konstnärlig praktik och konstnärlig forskning sammanfaller med filosofi, kulturteori, miljöorienterad humaniora, QDS och posthumaniora. De möts i synergi och som lika legitima röster och metoder för att ta itu med kritiska frågor som rör liv/död, natur/kultur, konst/vetenskap, ekologi, miljö och kroppen i mer-än-mänsklig mening.

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: